From the life of MediaSystem

Media Spo?eczno?ciowe w czasach epidemii

Jeste? pracownikiem dzia?u marketingu. Pracujesz sobie w b?ogo?ci dnia codziennego jako twca tre?ci do Social Mediów. Twoje dzia?ania opieraj? si? zazwyczaj na kreatywno?ci i estetyce. Nagle ?wiat dotyka epidemia, która -nie ma si? co oszukiwa? – z estetyk? nie ma nic wspólnego. Jak w takich realiach prowadzi? dzia?ania marketingowe w mediach spo?eczno?ciowych?

NAUKA NA ?YWYM ORGANIZMIE

Rz?dy pa?stw, jak równie? lekarze, piel?gniarki, oraz ratownicy medyczni ucz? si? post?powania z zaka?onymi pacjentami, tak na prawd? ?na ?ywym organizmie?. Nie ma magicznego przycisku ?stop?, który wstrzyma?by epidemi? i pozwoli? na kilkunastomiesi?czne, spokojne opracowywanie leku b?d? szczepionki. W tej samej sytuacji znajduje si? wiele bran?.

Jak podaje Forbes.pl najbardziej ucierpi? bran?a eventowa, komunikacyjna, jak równie? przemys?owa, która jest nierozerwalnie zwi?zana z Chinami, dostarczaj?cymi surowców do produkcji, we wszystkie zak?tki ?wiata. Specjali?ci przewiduj? efekt logistycznego domina1. Nawet tak silny i dynamiczny obszar, jakim bez w?tpienia jest e-commerce, tak?e musi przygotowa? si? na zupe?nie nowe wyzwania.

Wiele firm w miar? mo?liwo?ci przenosi swoj? dzia?alno?? do ?wiata internetu. I tu powraca pytanie, czy faktycznie jest to dobry moment, ?eby uczy? si? odpowiednich dzia?a? w mediach spo?eczno?ciowych? Bez wcze?niejszego przygotowania ju? na ?ywym organizmie? Przecie? na studiach, nikt Ci? z tego nie przeszkoli?! Jak si? przebi? w komunikacji medialnej do wspó?pracowników i ?wiata zewn?trznego?, Podczas scrollowania facebooka 95% tre?ci jakie si? spotyka, dotycz? przecie? koronawirusa? Czy korona Ci z g?owy spadnie, je?li po prostu zapytasz ?hej, ludzie, czego by?cie ode mnie teraz potrzebowali??.

JAK ROZ?ADOWA? EMOCJE POPRZEZ DZIA?ANIA E-MARKETINGOWE

Warto na pocz?tku ustali?, z jak? grup? docelow? mamy do czynienia. To utrudnione zadanie, gdy? w momencie przetransferowania ?ycia publicznego do Internetu, du?o trudniej jest si? zdecydowa? na doprecyzowany content. Warto wi?c przyjrze? si? najlepszym (moim zdaniem) sposobom na roz?adowanie emocji, poprzez dzia?ania w mediach spo?eczno?ciowych.

11 marca Premier Mateusz Morawiecki og?osi? rozporz?dzenie o zamkni?ciu szkó?, kin, instytucji kulturalnych, a tak?e pro?b? o odwo?anie imprez masowych. Wiele przedsi?biorstw zdecydowa?o si? na umo?liwienie swoim pracownikom pracy zdalnej. Ile razy spotkali?cie si? ze stwierdzeniem, ?e je?li kto? uprawia tzw home office, to ubiera eleganck? koszul? do spodni od pi?amy? Kto nie wyobra?a? sobie, ?e taki pracownik jedn? r?k? uzupe?nia tabelki, a drug? po raz setny rysuje dziecku kotka lub pieska? A co je?li pracownik b?dzie mia? w tle w??czonego facebooka i cz??ciej b?dzie czyta? informacje na nim udost?pniane ni? dokumenty do pracy?

To jest w?a?nie otwarta przestrze? do dzia?a? marketingowych!

Jak? reakcj? na wirusa COVID-19 w mediach spo?eczno?ciowych mogli?my zaobserwowa??

KAMPANIE ANTYWIRUSOWE

Operator sieci komórkowej Play, 12 marca odkodowa?o ponad 40 kana?ów, które mog?yby zapewni? nauk? i rozrywk? dzieciom pozostaj?cym w domach po zamkni?ciu szkó?. Firma uzna?a, ?e siedzenie w domu wcale nie musi by? nudne, kiedy mo?na ca?? rodzin? ogl?da? ulubione filmy czy seriale. W sposób humorystyczny przypominaj? o myciu r?k ale równie? o czyszczeniu pilota telewizyjnego z bakterii.1 Moim zdaniem jest to, ?wietna inicjatywa.

MBank, wstrzyma? dzia?anie swoich placówek w centrach handlowych. Do dyspozycji swoich klientów, pozostawi? bankomaty i wp?atomaty, a do tego rozpocz?? kampani? w mediach spo?eczno?ciowych #bankujezdomu – przypominaj?c? ile bankowych spraw mo?na za?atwi? nie wychodz?c niepotrzebnie z domu. Wspania?? inicjatyw? by?a równie? kampania u?wiadamiaj?ca klientów, by nie reagowali na fa?szywe smsy wy?udzaj?ce pieni?dze na walk? z koronawirusem2.

Kiedy w nast?pstwie rozporz?dzenia zamkni?to kina, galerie handlowe i miejsca kulturowe, pojawi?o si? pytanie – jak wype?ni? ludziom czas? Genialn? odpowied? przygotowa?y: Wydawnictwo W.A.B., platforma foxgames, Wydawnictwo Wilga, Empik Go oraz Virtualo, rozdaj?c swoim obserwatorom w konkursie 1000 gier i ksi??ek w wersji papierowej i cyfrowej, aby urozmaici? swoim obserwatorom czas w ramach akcji #zosta?wdomu. Dodatkowo Empik Go, udost?pni?o swój pakiet premium za darmo dla wszystkich na 60 dni. Dzi?ki temu, u?ytkownicy aplikacji, mog? korzysta? z czytelni online, s?ucha? audiobooków, a do tego zamawia? produkty ze sklepu online, z darmow? dostaw? kuriersk? lub do paczkomatów.

W zwi?zku z sytuacj? nadzwyczajn?, decyzj? Rz?du Polskiego rodzicie dzieci do lat 8 maj? mo?liwo?? ze skorzystania z dodatkowego 2 tygodniowego czasu opieki nad dzieckiem. Wiele osób na tak? opiek? si? zdecydowa?o, aby uchroni? przed wirusem tych najbardziej zagro?onych z powodu wieku, czyli dziadków, którzy dotychczas zajmowali si? dzie?mi. Wiadomym jest równie? fakt, i? coraz wi?cej z nas, b?dzie zmuszonych zamyka? si? w domach z powodów kwarantanny lub po prostu w celach zapobiegawczych. Odci?ci od ?wiata szybko popadamy w panik?. Media Spo?eczno?ciowe najszybciej zareagowa?y na ten problem prze?amuj?c paniczn? atmosfer? – ?miechem. Memy, filmik zrealizowany przez ratowników medycznych jad?cych do zara?onego w akompaniamencie utworu GhostBusters, czy papuga przek?adaj?ca rzeczy z miejsca na miejsce ju? po kilku dniach kwarantanny. Bij? rekordy wy?wietle? i klikalno?ci i maj? zbawienny wp?yw na samopoczucie psychiczne.

Dodatkow? zalet? pobytu w domu mo?e by? czas po?wi?cony na zabaw? z dzie?mi. Kreatywne podej?cie do tematu, jest w tym wypadku kluczowe. Z pomoc? przychodz? np. blogerzy parentingowi @SuperStyler, którzy ka?dego dnia na swoim InstaStories pokazuj? 20 pomys?ów na kreatywne zabawy z dzie?mi. Z ich profilu dowiemy si? jak wykona? eksperyment odstraszania brudu myd?em, jak odtworzy? ?mission imposible? rozwijaj?c po mieszkaniu ?laserowe zabezpieczenia? ze sznurka, czy jak zrobi? z tamponu higienicznego kaktus gromadz?cy wod?. Obserwowanie ich profilu i kreatywno?ci dzia?a zdecydowanie odstresowuj?co.

CROWDFUNDING SPOSOBEM NA AKCJE SPO?ECZNO?CIOWE

W jednej z najtrudniejszych sytuacji znajduj? si? funkcjonariusze s?u?b medycznych w Polsce. To oni praktycznie 24h na dob? s? wsparciem i stanowi? opiek? dla osób, u których podejrzewa si? zaka?enie wirusem. Z w?asnych ?róde? wiem, ?e piel?gniarki i lekarze, sp?dzaj? przy pacjentach praktycznie ca?y dzie? bez odpoczynku. Cz?sto nie maj? czasu ani mo?liwo?ci by zje?? posi?ek. Zaka?e? b?dzie coraz wi?cej, a co za tym idzie – coraz wi?cej b?dzie pracy dla s?u?b medycznych. Z tego powodu ruszy?a równie? akcja #posi?ekdlalekarza , w której to na jednym z portali do crowdfundingu zbierane s? fundusze na posi?ki dla pracowników s?u?by zdrowia. Posi?ki te, b?d? przygotowywane przez lokalne restauracje i dostarczane do szpitali. Po 3 dniach zbiórki uzbierano ju? ponad 380 tysi?cy z?otych.

Na mniejsz? skale dzia?aj? ju? lokalne punkty gastronomiczne. Dowo?? one posi?ki do osób prywatnych, zachowuj?c zasady higieny i zostawiaj?c szczelnie zapakowane posi?ki pod drzwiami domostw (taka nowa wersja diety pude?kowej, nazywana diet? wirusow?), jak równie? zaopatruj? personel medyczny w syc?ce posi?ki. Na terenie Bydgoszczy, zadzia?a?o w ten sposób wiele restauracji, np. Chi?ska Patelnia, która samodzielnie postanowi?a ufundowa? posi?ki dla lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy. Inicjatywa ta zainspirowa?a inne bydgoskie restauracje do podobnych akcji, nag?a?nianych w mediach spo?eczno?ciowych.

CONTACT CENTER, CO Z NAMI?

Nad bran?? Contact Center równie? zawis?y czarne chmury. Ju? na co dzie? jest to trudna bran?a ? a co dopiero w czasach epidemii. W ko?cu, co zrozumia?e, du?o mniej osób b?dzie chcia?o teraz wzi?? kredyt na nowe auto lub ubezpieczy? dom, kiedy na horyzoncie ma wa?niejsze wydatki. Jest to nie?atwa sytuacja zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i pracodawcy.

Dlatego te?, w Media System, uruchomili?my akcj? #czujemysi?bezpiecznie w ramach której, poza dzia?aniami zwi?kszaj?cymi ?wiadomo?? o higienie, w przyspieszonym tempie wprowadzili?my do ?ycia naszego nowego BrandHero o imieniu PanDa. Ma to zainspirowa? nas wszystkich, by?my ka?dego dnia próbowali by? bohaterami, nawet w niepozornych czynach czy reakcjach.

Naszej firmie w tym roku przy?wieca has?o ?WyznaczajMY kierunki!?. To wyj?tkowo dobra okazja aby pokaza? innym na rynku, ?e nawet najwi?kszy kryzys mo?na przeku? w szans? do dzia?ania!Dlatego te? postanowili?my wesprze? Urz?d Miasta Bydgoszczy w projekcie ?Zakupy dla Seniorów?. Przygotowujemy specjaln? dedykowan? Infolini?, która skoordynuje zakupy dla osób starszych, wszystko to jest oparte na dzia?aniach wolontariatu. Jak wida? bran?a Contact Center, równie? mo?e reagowa? na zaistnia?? sytuacj? w sposób odpowiedzialny i kreatywny. Dzi?ki temu, moje dzia?ania w mediach spo?eczno?ciowych, mog? tak jak do tej pory pozosta? oparte na kreatywno?ci i estetyce. A skoro wszyscy ucz? si? czerpa? inspiracj? z tej sytuacji, ja równie? mog?.

1https://www.facebook.com/Play/videos/633316547492076/

2https://www.facebook.com/mBank.Polska/posts/10163303227490494

1https://www.forbes.pl/gospodarka/wplyw-epidemii-koronawirusa-na-polska-niemiecka-i-globalna-gospodarke/xpxbz9m

en_GBEnglish