Zobacz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych​

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wobec otrzymanej aplikacji kandydata.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w procesie prowadzonej rekrutacji jest Media System Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz);

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod(at)mediasystem.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji;

4. Podane dane będą przetwarzane: a. na podstawie art. 22 ze zn.1 §1 Kodeks pracy – w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę bądź; b. wobec konieczności ustalania warunków umowy w zw. z przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do prawidłowej oceny aplikacji i wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe w pozostałym zakresie całkowicie dobrowolne – niemniej ich podanie może być niezbędne do właściwej oceny kwalifikacji i doświadczenia;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa;

7. Dane przechowywane będą do czasu podjęcia decyzji o zatrudnieniu, a w przypadku zatrudnienia lub zawarcia umowy do czasu wskazanego przez przepisy prawa;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Więcej informacji na www.mediasystem.pl w zakładce „Polityka Prywatności”