Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

Media System szanuje prawo do prywatności osób, których dane osobowe posiada w zgromadzonych zbiorach bądź których dane otrzymuje do przetwarzania od podmiotów trzecich i przetwarza je na zlecenie jako podmiot przetwarzający, w szczególności stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność tych osób przez podmioty nieuprawnione.

Niniejsza Polityka zawiera informacje o tym, czego możesz się spodziewać, gdy kontaktujemy się z Tobą lub Ty kontaktujesz się z nami bądź też korzystasz z jednej z naszych usług lub naszych Partnerów.

Zapoznając się z poniższą treścią dowiesz się m.in.

 • dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

 • w jakim celu to robimy

 • czy podanie danych jest obowiązkowe

 • jak długo przechowujemy dane

 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych

Działania Media System związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych są ukierunkowane na zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa oraz legalności przetwarzania na poziomie odpowiednim do obowiązującego w Polsce prawa ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administrator Danych Osobowych

Media System Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030956, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, , NIP 5542443417 jest administratorem danych osobowych, które przetwarza – o ile nie zaznaczono inaczej.

Istnieje wiele sposobów kontaktu z nami, w tym przez:

 • telefon +48 22 462 66 01, Infolinia: 800 889 829

 • e-mail info@mediasystem.pl

 • pocztę ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz lub

 • z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

Więcej szczegółów możesz znaleźć tutaj.

Inspektor ochrony danych

Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz transparentność procesów przetwarzania danych osobowych oraz konieczność ich stałej kontroli wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Z powołanym IOD możesz skontaktować się z wykorzystaniem iod@mediasystem.pl lub za pośrednictwem naszego adresu pocztowego (prosimy o dopisek „Inspektor Ochrony Danych”)

Jakie dane przetwarzamy?

Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych jest przekazywana nam bezpośrednio z jednego, z następujących powodów:

 • obsługujemy jako podmiot przetwarzający Klienta, który jest administratorem Twoich danych i dane te zostały nam przekazane w zakresie wiążącej nas z Klientem współpracy

 • uzyskaliśmy je bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu trzeciego uprawnionego do udostępnienia nam Twoich danych

 • złożyłeś nam skargę lub zapytanie

 • złożyłeś nam prośbę o informację

 • reprezentujesz swoją organizację

Twoje uprawnienia

Zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych przysługują Ci konkretne uprawnienia w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych.

Prawo dostępu

Masz prawo dowiedzieć się, czy używamy lub przechowujemy Twoje dane osobowe – tzw. prawo dostępu. Korzystając z tego prawa możesz poprosić nas również o kopię Twoich danych.

Prawo sprostowania

Możesz kwestionować dokładność przetwarzanych przez nas danych i prosić o ich poprawienie lub usunięcie. Jest to tak zwane “prawo do sprostowania”. Jeśli Twoje dane są niekompletne, możesz też poprosić nas o ich uzupełnienie np. dodając nowe informacje.

Prawo do usunięcia danych

Możesz poprosić nas, byśmy usunęli Twoje dane i w niektórych okolicznościach musimy to zrobić. Uprawnienie to jest znane też jako tzw. prawo do bycia zapomnianym. Prawo to nie jest absolutne i ma zastosowanie m.in. w następujących okolicznościach, gdy:

 • nie potrzebujemy już Twoich danych

 • początkowo wyraziłeś zgodę na przetwarzania, ale teraz ją wycofałeś

 • sprzeciwiłeś się wykorzystaniu Twoich danych

 • przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem

Możemy odmówić Ci prawa do „bycia zapomnianym” w następujących okolicznościach:

 • kiedy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania Twoich danych

 • przechowywanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz uprawnienie do ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane, szczególnie
w przypadku jeśli obawiasz się o prawdziwość danych lub sposób ich użycia. Jeśli to konieczne, możesz również skierować wniosek o usunięcie niektórych informacji o Tobie.
Prawo to jest ściśle powiązane z twoimi uprawnieniami do kwestionowania dokładności Twoich danych  i możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec ich użycia.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

W pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu (wykorzystywaniu) Twoich danych. Jeśli Twój sprzeciw będzie zasadny, musi zaprzestać używania Twoich danych w celu w którym pierwotnie były one przetwarzane, chyba że jesteśmy w stanie podać powody uzasadniające dalsze wykorzystanie Twoich danych pomimo skierowanych zastrzeżeń.

Masz absolutne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. W tym wypadku jeżeli się sprzeciwisz bezwzględnie zaprzestaniemy używania Twoich danych w tym celu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych w sposób dostępny i możliwy do odczytania na komputerze np. jako plik csv. Masz również prawo poprosić nas o przeniesienie Twoich danych do innego podmiotu – zrobimy to, jeśli przeniesienie jest, jak mówi RODO, “technicznie wykonalne”. Prawo to dotyczy tylko informacji, które nam przekazałeś, a przetwarzanie ich odbywa się w formie elektronicznej.

Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawcofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym, dowolnym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Pracujemy zgodnie z wysokimi standardami, jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem iod@mediasystem.pl, a my odpowiemy.

Jeśli pozostaniesz niezadowolony wobec treści odpowiedzi bądź realizacji przysługującego Ci uprawnienia, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Realizacja Twoich uprawnień

Możesz poprosić o realizację przysługujących Ci uprawnień w formie ustnej lub pisemnej. Jeśli przekażesz nam swoją prośbę ustnie, zalecamy, abyś przesłał ją również na piśmie lub w wiadomości email, aby zapewnić wyraźny ślad korespondencji. Dostarczy to nam również wyraźnych dowodów na Twoje działania i pozwoli odpowiedzieć zgodnie z treścią Twoich oczekiwań w jak najkrótszym terminie.

Nie pobieramy opłat za realizację Twoich uprawnień i staramy się przekazywać informacje w terminie nie dłuższym niż miesiąc – jeżeli okaże się, że będziemy potrzebować więcej czasu poinformujemy Cię o tym.

Udostępnianie Twoich danych

W zakresie przetwarzania możemy korzystać z tzw. procesorów, którzy w nasze polecenie dostarczają nam elementy usług bądź świadczą je w całości realizując przy tym proces przetwarzania. Zawarliśmy umowy z naszymi procesorami – oznacza to, że podmioty te nie mogą nic zrobić z Twoimi danymi osobowymi poza udzielonym przez nas uprawnieniem do przetwarzania. Nie mogą też udostępniać Twoich danych żadnemu podmiotowi trzeciemu poza nami oraz są zobowiązani do zachowania pełnej poufności oraz bezpieczeństwa przechowywania danych przez okres prowadzonej współpracy.

W niektórych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępniania informacji o Tobie. Na przykład na mocy orzeczenia sądowego lub decyzji organu publicznego. W każdym przypadku upewniamy się, że mamy legalne podstawy do dzielenia się informacjami o Tobie i dokumentujemy nasze decyzje.

Jeżeli posiadamy uprawnienie udzielone przez Ciebie możemy również udostępniać Twoje dane innym odbiorcom danych w Takiej sytuacji odbiorcy Ci również stają się administratorami danych Ciebie dotyczących w zakresie udzielonego przez Ciebie upoważnienia do przetwarzania i są zobowiązani zgodnie z RODO do poinformowania Cię o źródle pochodzenia danych.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem określonej usługi.

Możesz skorzystać ze świadczonych przez nas usług bądź wziąć udział w prowadzonych konkursach. Dane osobowe będą przetwarzane po to, świadczyć usługę na podstawie jej Regulaminu. Przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO

Przez okres realizacji celu przetwarzania zgodnym z Regulaminem usługi. Po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń przez okres ich przedawnienia.

Podjęcie kontaktu.

Możesz skontaktować się z Nami w tym z wykorzystaniem udostępnionego formularza kontaktu. Dane osobowe gromadzone w powyższym procesie będą przetwarzane po to, aby zrealizować kontakt, w tym, aby odpowiednio zareagować na Twoje żądanie.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń przez okres ich przedawnienia.

Prowadzenie procesów rekrutacyjnych.

Możesz przesłać Nam swoją aplikację (CV) w tym związaną z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Dane osobowe gromadzone w powyższym procesie będą przetwarzane w celu prowadzonych rekrutacji ewentualnie w przypadku dodatkowej zgody również w celu przyszłych rekrutacji lub przesyłania informacji o prowadzonych rekrutacjach.

Art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO

Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania ewentualnie w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód nie dłużej niż do momentu wycofania zgody. Po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń przez okres ich przedawnienia.

Przesyłanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail lub nr telefonu.

Przesłanie informacji handlowych polega na tym, że po wyrażeniu przez Ciebie uprzedniej zgody na adres poczty elektronicznej lub nr telefonu zostaje przekazana informacja handlowa lub marketingowa (np. w formie newsletter lub SMS czy też w postaci połączenia).

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia.

Realizacja marketingu usług Media System.

W tym przypadku wykorzystane zostaną dane osobowe uzyskane m.in. w trakcie korzystania przez Ciebie z Serwisu. Wskazany cel może być także realizowany poprzez wyświetlenie spersonalizowanej reklamy na podstawie profilowania.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a po zgłoszeniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia.

Realizacja obowiązków publicznoprawnych.

Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Nas na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okres niezbędny do realizacji obowiązków, po ich zrealizowaniu w celu obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia

Wykonanie obowiązków związanych z realizacją Twoich uprawnień wskazanych w RODO.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości osoby żądającej.

Art. 6 ust. 1 lit c RODO

Do czasu realizacji uprawnień podmiotu danych oraz po tym terminie w celu obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia.

Czy istnieje obowiązek podania danych?

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak może okazać się niezbędne do realizacji konkretnych usług lub Twoich żądań np. w zakresie kontaktu, zawarcia umowy, realizacji uprawnień podmiotu danych etc.

Pliki Cookies

Serwis www.mediasystem.pl („Serwis”) korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików Cookies w urządzeniu z wykorzystaniem którego korzystasz z Serwisu oraz uzyskującymi do nich dostęp jest Media System oraz jej Partnerzy m.in. świadczący usługi analityczne, reklamodawcy czy twórcy aplikacji.

Wykorzystywanie

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • świadczenia usług Serwisu

 • ułatwienia korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania

 • późniejszej identyfikacji w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury oraz zawartości

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika

 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika

 • wymiany informacji z Partnerami w celu pośredniczenia w świadczeniu ich usług z wykorzystaniem Serwisów

Rodzaje Cookies

W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej

 • trwałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

 • wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu

 • funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu Użytkownika

 • własne” – zamieszczane przez Serwis

 • zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.