HR

Wodzirej, Ekonom, a mo?e Rewolucjonista? Jaki jest Twój styl kierowania?

Wielu osobom wydaje si?, ?e maj? ?dryg? do zarz?dzania zespo?em. Niewielu jednak zdaje sobie spraw?, ?e nie ka?dy styl kierowania jest odpowiedni do danej organizacji. Czy to oznacza, ?e mo?na rozró?ni? dobry i z?y styl? Zdecydowanie nie! Sztuk? jest mie? w swojej firmie Liderów, którzy swoim stylem kierowania potrafi? zadzia?a? na pracowników i osi?gn?? cele postawione przez organizacj?.

Zarz?dzanie – nauka ?cis?a czy sztuka?

Si?gnijmy najpierw do literatury, zgodnie z któr?: zarz?dzanie zasobami ludzkimi to strategia i praktyka nabywania, wykorzystywania, udoskonalania i zachowywania ludzi – ich mo?liwo?ci i umiej?tno?ci w organizacji lub przedsi?biorstwie (Adamiec, Ko?usznik 2000).

Styl kierowania jest poj?ciem w??szym ? jest to sposób w jaki przewodzimy grup?, reagujemy na jej potrzeby, ale tak?e wymagamy realizacji okre?lonych celów (Ole?, 2004). Czy zarz?dzanie jest czym?, czego mo?emy si? nauczy?, podobnie jak np. dzia?a? matematycznych? A mo?e potrzebna jest namiastka artystycznej duszy, by porwa? za sob? t?umy? Jak to zwykle bywa, ile osób – tyle opinii. Wed?ug Luthera Gulicka to nauka ?cis?a, poniewa? stworzono dla niego wiele teorii i jest to zagadnienie b?d?ce obiektem bada?. Natomiast Henry M. Boettinger uwa?a, ?e zarz?dzanie to sztuka, bo potrzebuje umiej?tno?ci takich jak malarstwo lub poezja – wizji, znajomo?ci tematu oraz umiej?tnego komunikowania si? (Gulick, Boettinger; za: Stoner, Walken, 1992, str. 39).

Style kierowania WERK – jakim stylem jeste??

Inwentarz Stylów Kierowania Lud?mi WERK zosta? stworzony przez Urszul? Brzezi?sk? i Mari? Rafalak w 2011 roku. Pozwala okre?li? typowe nasilenie jednego ze stylów kierowania i sprawdzi?, który jest stylem dominuj?cym (Brzezi?ska, 2001). Inwentarz ten najlepiej opisa? na dwóch uk?adach, sk?adaj?cych si? z czterech pól. Pierwszy odnosi si? do osobowo?ciowych wymiarów funkcjonowania kierownika, a drugi do tego w jaki sposób zarz?dza i jakie dzia?anie w organizacji preferuje. A co kryje si? za tym skrótem WERK?

W jak Wodzirej

To osoba, która przede wszystkim stawia w pracy na cz?owieka. Jest sk?onna do kompromisu i zale?y jej na opinii podw?adnych. To osoba, która buduje dobr? atmosfer? w?ród pracowników i jest wobec nich bardzo otwarta.

E jak Ekonom

W przeciwie?stwie do Wodzireja, Ekonom jest ma?o otwarty na grup?, ceni sobie porz?dek i zale?y mu na wysokiej efektywno?ci podw?adnych. Jego relacje z innymi mo?na nazwa? jako formalne, a wobec swoich pracowników jest podejrzliwy i krytyczny.

R jak Rewolucjonista

Jest to osoba wci?? poszukuj?ca nowych rozwi?za?. Ma w?asne pomys?y i idee, które cz?sto narzuca innym. Rewolucjonista jest bardzo pewny siebie, rzadko kiedy oddaje g?os innym – chcia?by aby wszyscy popierali jego pomys?y.

K jak Kapitan

Mimo tego, ?e z pracownikami nie tworzy bliskich relacji, potrafi dostrzega? ich sukcesy i niepowodzenia i ocenia ich sprawiedliwie. Umie organizowa? prac? i stawia? konkretne wymagania swoim podw?adnym. Najwa?niejsza dla niego jest realizacja zada?.

Kwestionariusz pokazuje nam nasz najbardziej dominuj?cy styl kierowania oraz ten, do którego jest nam najdalej. Dzi?ki przeprowadzonym Inwentarzom mo?emy s?usznie dopasowywa? Liderów do organizacji. Pami?tajmy, ?e nie ma z?ego stylu kierowania ? kluczem jest dobór pracownika do misji firmy. Gdzie indziej sprawdzi si? Kapitan, a gdzie indziej Rewolucjonista. Tam, gdzie b?dzie potrzebna skrupulatno?? i dok?adno?? niekoniecznie odnajdzie si? Wodzirej, natomiast tam, gdzie liczy si? budowanie atmosfery i zaufania oraz niesko?czone pok?ady kreatywno?ci mo?e by? to trudne do osi?gni?cia przez Ekonoma.

Ja jestem Rewolucjonist?, a Ty?

en_GBEnglish