HR

Rekrutacja on-line w czasach pandemii

Obecnie wielu rekruter znalaz?o si? w zupe?nie innym wymiarze. W zwi?zku z panuj?c? epidemi? koronawirusa SARS-CoV-2, specjali?ci z dzia?u HR musz? zmierzy? si? z nowymi wyzwaniami. Kto zawsze rekrutowa? zdalnie, ten ?pi spokojnie – ale co z rekrutacjami bezpo?rednimi? Czy firmy zawiesi?y spotkania z Kandydatami? O tych i innych rozwi?zaniach mo?ecie Pa?stwo przeczyta? w poni?szym artykule, na podstawie do?wiadcze? firmy Media System.

 Rekrutowa? czy nie rekrutowa?? ? oto jest pytanie

Nasz dzia? Personalny przeprowadza? dotychczas bezpo?rednie spotkania z Kandydatami, wierz?c w moc przyci?gania i dobrego pierwszego wra?enia. Ca?a rekrutacja, od pierwszego kontaktu z potencjalnym Pracownikiem, by?a doskonale dopracowana. Po wys?aniu swojej aplikacji, Kandydat otrzymywa? maila z podzi?kowaniem za ch?? spotkania i linkiem do naszego konta w mediach spo?eczno?ciowych, wraz z informacj?, ?e w ci?gu dwunastu godzin skontaktujemy si? z nim w celu umówienia si? na rozmow?. Gdy wspólnie dopasowali?my terminy, wysy?ali?my SMS z informacj?, gdzie odb?dzie si? spotkanie, ile ono potrwa i na jaki temat b?dziemy rozmawia?. Wychodzimy z za?o?enia, ?e rozmowa kwalifikacyjna nie powinna by? stresuj?ca i lepiej, gdy Kandydat wie, czego mo?e si? spodziewa?. Rzadko kto zdaje sobie spraw? jak wygl?da nasza firma, dlatego wysy?aj?c SMS-y dodajemy link do naszego filmiku, gdzie wypowiadaj? si? nasi Pracownicy, opowiadaj?c o swojej pracy. A? nadchodzi czas spotkania?

Rekrutacja w firmie

 Od pierwszego kontaktu Kandydat znajduje si? pod nasz? ?opiek??. Nie szuka nerwowo pokoju do rozmów, dzia?u HR czy osoby, z któr? b?dzie móg? porozmawia?. To my wychodzimy do potencjalnego Pracownika ? rozmowa kwalifikacyjna zawsze powoduje stres, a im wi?cej niewiadomych, tym bardziej mo?e on by? spot?gowany. Zupe?nie niepotrzebnie! W ko?cu, kto nigdy nie stresowa? si? na rozmowie kwalifikacyjnej niech pierwszy rzuci kamieniem.

Rekrutacja on-line

W dobie kryzysu, rekrutacja zdalna staje si? to jedynym s?usznym rozwi?zaniem, aby nadal pozyskiwa? pracowników. Nawet je?eli jakie? firmy w dalszym ci?gu chc? realizowa? spotkania bezpo?rednie, to wi?kszo?? Kandydatów nie zgadza si? na tak? form?. Nasza firma stan??a na wysoko?ci zadania, by zapewni? ci?g?y przep?yw oferowanych us?ug, a przede wszystkim – by zadba? o bezpiecze?stwo pracowników i potencjalnych Kandydatów. Og?oszenia rekrutacyjne wci?? s? aktualne, a nasze drzwi zawsze otwarte ? tylko tym razem wirtualne.

Jak rekrutowa? on-line?

Zadali?my sobie to pytanie ju? dawno! Posiadaj?c dwie siedziby, oddalone od siebie o oko?o 150 kilometrów, wiadomym by?o, ?e nie znajdziemy si? w dwóch miejscach naraz (nad tym rozwi?zaniem pewnie b?dziemy musieli jeszcze chwilk? popracowa?). Wtedy zapali?a si? nam lampka ? a jakby tak spotyka? si? wirtualnie? Wraz ze wsparciem Dzia?ów IT i Marketingu poczynili?my kroki do usprawnienia tego procesu. Nasi Kandydaci wci?? do nas dzwoni? i dopytuj? ile trzeba czeka? na rozmow? kwalifikacyjn? ? odpowiadamy zgodnie, ?e mo?emy taka rozmow? przeprowadzi? nawet teraz.

Dysponujemy dwoma rodzajami rekrutacji zdalnej ? rozmow? telefoniczn? lub wideorozmow?. Przy drugiej opcji nasi potencjalni Kandydaci nie musz? instalowa? ?adnych aplikacji ? wystarcz? s?uchawki lub g?o?niki oraz komputer lub laptop.

 Wideorozmowa ? nie taki diabe? straszny, jak go maluj?

Dotychczas wielu Kandydatów obawia?o si? rozmowy on-line. Nieodpowiednie t?o, s?yszenie swojego g?osu, brak odpowiedniego miejsca w mieszkaniu? Dzisiaj te problemy s? odsuni?te na drugi plan ? pojawia si? za to ciekawo?? jak wygl?da HRowiec. Jednak, co najwa?niejsze, otwiera si? mo?liwo?? szybkiego przej?cia procesu rekrutacji i znalezienia pracy. To znacznie u?atwia zadanie rekruterom firm, które mog? w dalszym ci?gu zatrudnia? ludzi.

 Rekrutacja on-line, onboarding nowych pracowników, a tak?e testy kompetencyjne to nowe wyzwania, które stoj? przed firmami. Sprawna organizacja i dopracowana komunikacja wewn?trzna to podstawa do osi?gania sukcesów w nowej rzeczywisto?ci. Na szcz??cie, my te dwa sukcesy mamy ju? za sob?, a na reszt? patrzymy jako kolejne szczyty do osi?gni?cia, nie traktuj?c ich jak przeszkod? lecz wyzwanie. Nasze has?o na 2020 rok to WyznaczajMy Kierunki, które jak si? okaza?o, idealnie wpasowuje si? w obecn? sytuacj?.

en_GBEnglish